Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3000 8c12 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viablacktoblack blacktoblack
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
7549 8a03 390
always
1893 60d9 390
udawajmy, że my też
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl