Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4979 99b3 390
Reposted fromnyaako nyaako viacynamon cynamon
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viacynamon cynamon
4914 aa5d 390
Reposted fromtfu tfu viacynamon cynamon
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacynamon cynamon
6203 67f2 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacynamon cynamon
6044 7770 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viacynamon cynamon
6763 fe12 390
Reposted fromtheolicious theolicious viacynamon cynamon
7721 d2bf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
5280 3b17 390
Reposted fromtfu tfu viacynamon cynamon
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viacynamon cynamon
5800 5bc6 390
Reposted fromcarameltea carameltea viacynamon cynamon
4601 7ff5 390
0316 b666 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacynamon cynamon
6944 b586 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viacynamon cynamon
7972 a0e4 390

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viacynamon cynamon
0034 de22 390
4784 ee75 390
Reposted fromlanni lanni viablacktoblack blacktoblack
6107 a7b9 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viablacktoblack blacktoblack

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl